SMERNICA MHK RUŽOMBEROK 1/2022

Klubové a členské poplatky v sezóne 2022/2023

Čl.1

Klubové a členské príspevky

MHK Ružomberok,  v zmysle Stanov MHK Ružomberok čl.III.bod 4.a. až 4.c. a čl.IV.bod 2.d, vyberá klubový a členský poplatok.

 

Čl.2

Pravidlá pre platenie klubových a členských príspevky

Klubový a členský poplatok je povinný zaplatiť každý člen v zmysle uvedenej smernice – čl.5.

Noví hráči, ktorí začnú pôsobiť v klube v priebehu sezóny, platia klubové a členské poplatky od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po vstupe do klubu.

Vstupom do klubu sa rozumie písomné vyplnenie prihlášky s uvedeným dátumom a podpisom člena, alebo zákonného zástupcu.

Absencia hráča v tréningovom procese z akýchkoľvek dôvodov (aj zdravotných) nezakladá nárok na zníženie, odpustenie alebo vrátenie členského poplatku.

V prípade dlhodobej absencie (10 týždňov) z vážnych zdravotných dôvodov, je možné upraviť platenie klubového poplatku. Tieto prípady sa riešia individuálne, musia byť odsúhlasené VV MHK Ružomberok a doložené lekárskou správou.

V klubovom poplatku nie je zahrnuté štartovné a iné náklady na turnajoch mimo súťažného obdobia.

Tieto pravidlá musíme dodržiavať vzhľadom na to, že sme viazaní smernicami, predpismi a súťažami SZĽH. Tieto zmluvy nie je možné vypovedať zo dňa na deň a rovnako sú jasne stanovené termíny, kedy musia byť vyplatené poplatky stanovené smernicami SZĽH a sankciami SZĽH.

  

Čl.3

Výška klubového a členského poplatku

 

V sezóne 2022/2023  je výška členského a klubového poplatku nasledovná:

Starší žiaci                                     450  €

Mladší žiaci                                    450  €

Prípravka – 4HP,5HP                    300  €

Predprípravka – 0HP – 3HP          200  €

 

Čl.4

Súrodenecká zľava

 MHK Ružomberok poskytuje možnosť uplatnenia tzv. súrodeneckej zľavy pri platbe klubových a členských poplatkov.

Na sezónu 2022/2023 je súrodenecká zľava stanovená vo výške 50 % z klubového a členského poplatku.

Súrodenecká zľava sa uplatňuje vždy u mladšieho súrodenca.

Výška poplatku pri uplatnení 50 % súrodeneckej zľavy pre sezónu 2022/2023 je nasledovný:

Starší žiaci                                         225  €

Mladší žiaci                                        225  €

Prípravka – 4HP,5HP                        150  €

Predprípravka – 0HP – 3HP             100  €

 

Čl.5

Termíny úhrad klubového a členského poplatku

VV MHK Ružomberok schválil nasledovné termíny úhrad klubových a  členských poplatkov pre sezónu 2022/2023.

do 15.06.2022             1. splátka

do 15.08.2022             2.splátka

do 15.10.2022             3.splátka

 

Čl.4

Záverečné ustanovenie

 

Výklad tejto smernice vykonáva VV MHK Ružomberok.

Táto smernica bola schválená VV MHK Ružomberok dňa 26.5.2022 v Ružomberku a nadobúda účinnosť dňom schválenia.